Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Na egzaminie należy zabrać ze sobą poprawnie wypełniony wniosek o nadanie patentu, wraz z zaświadczeniem lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uprawianie strzelectwa sportowego, potwierdzenie kierownika klubu stwierdzającego przynależności wnioskodawcy od co najmniej 3 miesięcy do klubu należącego do PZSS oraz potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia wstępnego, oraz potwierdzenie wpłaty kwoty 400 zł za egzamin i wydanie patentu.

Część teoretyczna to test składający się z 10 pytań.

Test obejmuje sprawdzenie znajomości egzaminowanego z zakresu:
1. obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
2. zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową
3. regulaminów strzeleckich
4. budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych
5. znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią

Warunkiem zaliczenia teoretycznej części egzaminu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na nie mniej niż 9 pytań. Wyjątek stanowią pierwsze cztery pytania dotyczące ustawy o broni i amunicji oraz zasad bezpieczeństwa – błędna odpowiedź na którekolwiek z tych pytań skutkuje niezaliczeniem egzaminu.

Część praktyczna jest przeprowadzana na strzelnicy. Osoba ubiegająca się o więcej niż jedną dyscyplinę (postolet, karabin, strzelba) musi zdać część praktyczną osobno dla każdej z nich.

Część praktyczna obejmuje:

1. sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
2. sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności.
3. sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.

Jeśli nie zaliczymy egzaminu praktycznego, najwcześniej po 7 dniach możemy przystąpić do egzaminu poprawkowego (zdajemy tylko część praktyczną), niestety najczęściej w innym miejscu.

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł (niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin).

O terminach egzaminów Polski Związek Strzelectwa Sportowego informuje na swojej stronie internetowej.